Estatutos

Estatutos

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CLUB IBOSIM, adaptats a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació.

Capítol 1r. La denominació, les finalitats i el domicili.

Article 1r

Amb la denominació CLUB IBOSIM, es constitueix a Sant Antoni de Portmany l’associació, que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002, de 22 de març, i els seus estatuts.

L’associació tendrà una duració indefinida.

Article 2n

Les finalitats de l’associació són:

1.- Principalment ajudar a l’usuari d’informàtica,

2.- Fomentar l’ús de la informàtica y tot allò que té a veure amb els ordinadors.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Article 3r

El domicili de l’associació s’estableix a Sant Antoni, i radica al carrer Isidor Macabich, núm. 14 B 3 5. L’àmbit d’actuació de l’associació es circumscriu a Eivissa i Formentera.

Capítol 2n. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4t

Poden formar part de l’associació totes les persones de més de 14 anys. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual decidirà sobre l’acceptació del soci en la primera reunió que tingui lloc, i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot a les assemblees, i no poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5è

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General,

2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius,

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas,

4. Intervenir al govern i les gestions, als serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries,

5. Exposar a l’assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics,

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació,

7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació,

8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició,

9. Formar part dels grups de treball,

10. Posseir un exemplar dels estatuts.

Article 6è

Són deures dels membres de l’associació:

1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries,

2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme,

3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin,

4. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.

Article 7è

Són causa de baixa a l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva,

2. No satisfer les quotes fixades,

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol 3r. L’Assemblea General.

Article 8è

1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable,

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea,

3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9è

L’Assemblea General té les facultats següents:

a. Modificar els estatuts de l’associació,

b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres,

c. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva,

d. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats,

e. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los,

f. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de l?associació,

g. Fixar les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer,

h. Dissoldre i liquidar l’associació.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10è

1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada dins del el segon trimestre,

2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 20 dies.

Article 11è

1. La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs que es determinin, amb una anticipació mínima de 15 dies. La convocatòria s’adreçarà també individualment a tots els membres. La convocatòria especificarà el dia, l’hora i el lloc de reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva,

2. Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el president de l’associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva,

3. El secretari redactarà l’acta de cada reunió de l’Assemblea General, i es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12è

L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència d?un mínim del 51% dels socis presents o representats.

Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera.

Article 13è

1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació,

2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents,

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d?una federació amb associacions similars o la integració en una d’existent, caldrà un nombre de vots equivalent a dues terceres parts (2/3) dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents i representats.

Capítol 4t. La Junta Directiva.

Article 14è

1. Regirà, administrarà i representarà l?associació la Junta Directiva, que està formada per :

a. el/la president/a,

b. el/la vicepresident/a,

c. el/la secretari/a,

d. el/la tresorer/a,

e. els vocals amb un mínim de dos.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l?Assemblea General,

3. L’exercici del càrrec serà gratuït.

Article 15è

1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de dos anys,

2. El cessament dels càrrecs abans d?extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n?exposin els motius,

b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec,

c. Baixa com a membre de l’associació,

d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13è, punt 3r dels estatuts.

Article 16è

La Junta Directiva té les facultats següents:

a. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi,

b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents,

c. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació,

d. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer,

e. Convocar les assembles generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin,

f. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent,

g. Elaborar la memòria anual d?activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General,

h. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir,

i. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat,

j. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups de treball projectin realitzar,

k. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups,

l. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

1. Subvencions o altres ajuts,

2. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana,

m. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30è,

n. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i informar-ne a la primera Assemblea General,

o. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17è

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i en cap cas no podrà ser inferior a una vegada cada trimestre,

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 51% dels membres que la componen.

Article 18è

1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un,

2. Els membre de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president o de les persones que el substitueixin hi serà necessària sempre,

3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19è

1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços (2/3) dels seus membres,

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20è

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l?acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol 5è. El/la president/a i el/la vice-president/a de l’associació.


Article 21è

1. El/la president/a de l’associació també serà el/la president/a de la Junta Directiva,

2. Són pròpies del president/a les funcions següents:

a. La direcció i representació legal de l’associació, per delegació de lAssemblea General i de la Junta Directiva,

b. La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva,

c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat,

d. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva,

e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació,

f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General i la Junta Directiva.

3. El/la president/a serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel/per la vicepresident/a o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol 6è. El tresorer i el secretari.

Article 22è

El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel president. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23è

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol 7è. Les comissions o grups de treball.


Article 24è

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran els membres de l’associació que vulguin formar-lo, que n’assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme. La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis. La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. Un cop al mes l’encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol 8è. El règim econòmic.


Article 25è

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26è

Els recursos econòmics de l?associació es nodriran de:

a. Les quotes que fixi l’Assemblea General per als seus membres,

b. Les subvencions oficials o particulars,

c. Les donacions, herències o llegats,

d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27è

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries.

Article 28è

L?exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 29è

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del president, el vicepresident, el tresorer, el secretari i un vocal. Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o el president.

Capítol 9è. La dissolució.


Article 31è

L’associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

Article 32è

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent,

2. L’assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari,

3. Els membres de l?associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament,

4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l’Assemblea General,

5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Actualitzat el 25/10/2004ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CLUB IBOSIM, adaptats a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació.

Capítol 1r. La denominació, les finalitats i el domicili.

Article 1r

Amb la denominació CLUB IBOSIM, es constitueix a Sant Antoni de Portmany l’associació, que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002, de 22 de març, i els seus estatuts.

L’associació tendrà una duració indefinida.

Article 2n

Les finalitats de l’associació són:

1.- Principalment ajudar a l’usuari d’informàtica,

2.- Fomentar l’ús de la informàtica y tot allò que té a veure amb els ordinadors.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Article 3r

El domicili de l’associació s’estableix a Sant Antoni, i radica al carrer Isidor Macabich, núm. 14 B 3 5. L’àmbit d’actuació de l’associació es circumscriu a Eivissa i Formentera.

Capítol 2n. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4t

Poden formar part de l’associació totes les persones de més de 14 anys. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual decidirà sobre l’acceptació del soci en la primera reunió que tingui lloc, i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot a les assemblees, i no poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5è

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General,

2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius,

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas,

4. Intervenir al govern i les gestions, als serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries,

5. Exposar a l’assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics,

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació,

7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació,

8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició,

9. Formar part dels grups de treball,

10. Posseir un exemplar dels estatuts.

Article 6è

Són deures dels membres de l’associació:

1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries,

2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme,

3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin,

4. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.

Article 7è

Són causa de baixa a l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva,

2. No satisfer les quotes fixades,

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol 3r. L’Assemblea General.

Article 8è

1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable,

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea,

3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9è

L’Assemblea General té les facultats següents:

a. Modificar els estatuts de l’associació,

b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres,

c. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva,

d. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats,

e. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los,

f. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de l?associació,

g. Fixar les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer,

h. Dissoldre i liquidar l’associació.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10è

1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada dins del el segon trimestre,

2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 20 dies.

Article 11è

1. La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs que es determinin, amb una anticipació mínima de 15 dies. La convocatòria s’adreçarà també individualment a tots els membres. La convocatòria especificarà el dia, l’hora i el lloc de reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva,

2. Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el president de l’associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva,

3. El secretari redactarà l’acta de cada reunió de l’Assemblea General, i es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12è

L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència d?un mínim del 51% dels socis presents o representats.

Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera.

Article 13è

1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació,

2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents,

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d?una federació amb associacions similars o la integració en una d’existent, caldrà un nombre de vots equivalent a dues terceres parts (2/3) dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents i representats.

Capítol 4t. La Junta Directiva.

Article 14è

1. Regirà, administrarà i representarà l?associació la Junta Directiva, que està formada per :

a. el/la president/a,

b. el/la vicepresident/a,

c. el/la secretari/a,

d. el/la tresorer/a,

e. els vocals amb un mínim de dos.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l?Assemblea General,

3. L’exercici del càrrec serà gratuït.

Article 15è

1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de dos anys,

2. El cessament dels càrrecs abans d?extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n?exposin els motius,

b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec,

c. Baixa com a membre de l’associació,

d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13è, punt 3r dels estatuts.

Article 16è

La Junta Directiva té les facultats següents:

a. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi,

b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents,

c. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació,

d. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer,

e. Convocar les assembles generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin,

f. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent,

g. Elaborar la memòria anual d?activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General,

h. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir,

i. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat,

j. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups de treball projectin realitzar,

k. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups,

l. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

1. Subvencions o altres ajuts,

2. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana,

m. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30è,

n. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i informar-ne a la primera Assemblea General,

o. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17è

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i en cap cas no podrà ser inferior a una vegada cada trimestre,

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 51% dels membres que la componen.

Article 18è

1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un,

2. Els membre de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president o de les persones que el substitueixin hi serà necessària sempre,

3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19è

1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços (2/3) dels seus membres,

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20è

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l?acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol 5è. El/la president/a i el/la vice-president/a de l’associació.

Article 21è

1. El/la president/a de l’associació també serà el/la president/a de la Junta Directiva,

2. Són pròpies del president/a les funcions següents:

a. La direcció i representació legal de l’associació, per delegació de lAssemblea General i de la Junta Directiva,

b. La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva,

c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat,

d. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva,

e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació,

f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General i la Junta Directiva.

3. El/la president/a serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel/per la vicepresident/a o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol 6è. El tresorer i el secretari.

Article 22è

El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel president. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23è

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol 7è. Les comissions o grups de treball.

Article 24è

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran els membres de l’associació que vulguin formar-lo, que n’assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme. La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis. La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. Un cop al mes l’encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol 8è. El règim econòmic.

Article 25è

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26è

Els recursos econòmics de l?associació es nodriran de:

a. Les quotes que fixi l’Assemblea General per als seus membres,

b. Les subvencions oficials o particulars,

c. Les donacions, herències o llegats,

d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27è

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries.

Article 28è

L?exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 29è

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del president, el vicepresident, el tresorer, el secretari i un vocal. Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o el president.

Capítol 9è. La dissolució.

Article 31è

L’associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

Article 32è

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent,

2. L’assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari,

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament,

4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l’Assemblea General,

5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Actualitzat el 25/10/2004